മുറിവ് പറ്റിയ ശരീര ഭാഗം മുറിച്ച് കളയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം; പ്രകൃതിയില്‍ തന്നെയുള്ള മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ശഷം ഭേതമാക്കാം

കൈയും കാലുമൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റും മുമ്പ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കൂ… മുറിവ്പറ്റി പഴുത്ത് പുഴു വന്ന ശരീര അവയങ്ങളെ മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ഇന്ന് പലരും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ ഷുഗര്‍

Read more
error: Content is protected !!